Strategier og evaluering

Strategier og evaluering

Anti-mobbestrategi for Grenaa Gymnasium

Grenaa Gymnasium ser god trivsel som en væsentlig forudsætning for at såvel elever som medarbejdere oplever skolen som et godt og positivt læringssted.

Formål med anti-mobbepolitikken

Formålet med en anti-mobbepolitik er at undgå mobning ved at have en klar holdning om at mobning er uacceptabelt og ved at have klare retningslinjer for håndteringen, hvis det forekommer.

Der er tale om mobning når, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange, udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, og disse opfattes som sårende eller nedværdigende.

Mobning handler altså om en person der gøres svag i et fællesskab. Mobningen kan derfor gå fra fysisk chikane til nedværdigende brug af sociale medier m.v.

Det betragtes ligeledes som mobning såfremt en elev / ansat udenfor skoletid foretager handlinger der har negative relationelle konsekvenser for arbejdet på skolen. Disse handlinger sanktioneres derfor efter skolens regler.

Mål for anti-mobbepolitikken

Grenaa Gymnasium skal være et trygt sted at være: Et sted hvor mennesker omgås hinanden på en værdig måde og hvor man respekterer hinandens forskelligheder.

Aktiviteter og retningslinjer:

For at forebygge mobning og sikre en god trivsel vil skolen arbejde aktivt med følgende aktiviteter i hverdagen:

 • Synliggøre at fælles trivsel er et fælles ansvar for ledelse, medarbejdere og elever.
 • Regelmæssige arbejdspladsvurderinger og elevtrivselsundersøgelser med fokus på det psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af disse iværksættes mulige konkrete tiltag til evt forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.
 • Undervisning af eleverne i ansvar for brugen af sociale medier m.v.
 • Arbejdsmiljøorganisationen skal sikre fokus på det psykiske arbejdsmiljø.
 • Årlige MUS/GRUS samtaler for alle ansatte. Heri skal mobning være et tema.
 • Ved introduktion af nye elever og medarbejdere skal der orienteres bredt om skolens organisation og kultur – herunder anti-mobbepolitik.
 • Der afholdes årlige sociale arrengementer for såvel elever som medarbejdere.

 

Retningslinjerne ved anti-mobning er:

Hvis man overværer en situation / forløb der må karakteriseres som mobning har såvel ledelse som medarbejdere og elever pligt til at gribe ind. Det kan være indgreb i selve situationer eller med henvendelse til en lærer / ledelsen. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.

Enhver elev eller medarbejder, som føler sig krænket eller chikaneret, har så vidt muligt pligt til at sige fra. Det kan gøres direkte til den eller de personer, som udøver mobningen eller til en lærer / ledelsen.

Ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne er forpligtet til at tage ansvar for at der i dialog med de involverede findes en løsning på problemet og at der følges op over tid.

Ved grovere mobning kan der søges extern rådgivning såfremt ledelsen skønner at dette er nødvendigt.

Sanktioner mod mobning
Skolen skal inden for 10 dage udarbejde en handleplan der beskriver, hvordan den vil forsøge at standse den pågældende mobning. Herunder underrette de relevante personer / forældre. Såfremt dette ikke sker har elever klageret til DCUM.

Mobning sanktioneres jf. arbejdsmarkedets regler og skolens studie- og ordensregler og sanktionerne kan derfor være fra påtale til afskedigelse / bortvisning fra skolen.

Evalueringsstrategi

Opfølgningsplaner

Grenaa Gymnasiums fornemste mål er at hjælpe eleverne bedst muligt igennem deres uddannelsesforløb.

Udgangspunktet er skolens værdier:

 • faglighed
 • gensidig respekt
 • refleksion

Faglig og social trivsel

Grenaa Gymnasium prioriterer elevernes trivsel højt og skaber rum for forskellighed og individuelle udfoldelsesmuligheder.

Samtidig forventer skolen, at eleverne er indstillet på at yde en indsats for at gennemføre uddannelsen ved at læse lektier, aflevere opgaver, møde til alle lektioner og deltage aktivt i timerne og i skolens liv som helhed.

Skolen lægger vægt på en grundig faglig og social introduktion til uddannelsen og på individuel vejledning i løbet af uddannelsen.

I den enkelte klasse er målet at skabe en god klasserumskultur, der giver plads til den enkelte elev, og som skaber en god balance mellem krav og forventninger til eleven og hensynet til elevernes forskellige grad af interesse og engagement.

Dermed skabes rammer for den gode faglighed, hvor elever og lærere kan udfolde sig i et godt samarbejde.

Hjælp undervejs

For elever, der er i fare for at falde fra uddannelsen, gælder det om at handle så hurtigt som muligt. Elevens vejleder er central i denne proces, der dels drejer sig om at få problemerne kortlagt, dels om at få iværksat støtte til den unge.

Det kan være faglig støtte i form af studiemoduler, lektiecafé, ekstra elev- eller lærerhjælp, læsevejledning mv., men kan også være personlig støtte i form af mentorhjælp, psykologsamtaler mv.

Desuden samarbejdes med eksterne partnere for at fastholde de unge i uddannelsesforløbet. Det drejer sig om UU-Djursland og SPS mv.

Fastholdelsesopgaven er mangesidig og kan kun løses i et tæt samarbejde med en række aktører på skolen.

Hvem gør hvad

Faglærernes opgaver

 • At arbejde for at den samlede klasse bedst muligt når de faglige mål
 • At arbejde bedst muligt med faglig læsning og udvikling af skrivekompetencer
 • At arbejde for at alle rettidigt afleverer de skriftlige opgaver i faget
 • At samarbejde konstruktivt med klassens øvrige lærere (og eleverne) om fremme af klasserumskulturen, generelle pædagogiske forhold og tværfaglige forløb
 • At tage initiativ til kommunikation med teamlærere og vejleder, når den enkelte elev er afbrudstruet
 • At medvirke til at klasserumskulturen i klassen udfordres og udvikles

 

Teamlærernes opgaver

 • At forberede det skemalagte statusmøde med vejleder om særlige initiativer i forhold til den enkelte elev – støtte, vejledning, varsling af sanktioner mv.
 • Vejleder tager referat af initiativer i forhold til den enkelte elev. Referatet findes på klasserådskonferencen.

 

Vejlederens opgaver

 • At vejlede den enkelte elev i forhold til elevens samlede studiesituation
 • At vejlede den enkelte elev i forhold til individuelle behov – herunder samarbejde med UU-systemet om afbrudstruende elever og andre relevante eksterne parter
 • At koordinere forskellige støtteinitiativer i forhold til den enkelte elev – herunder samarbejde med forældre, lærere, læsevejledere, ledelse og eksterne samarbejdspartnere som psykologer og sagsbehandlere
 • At deltage i møder med team og ledelse om den enkelte klasse og tage beslutningsreferat
 • At føre samtaler med eleven i relation til studie- og ordensreglerne
 • At tage initiativer der støtter elevens personlige og faglige udvikling
 • At informere lærerne om elever, der skal tages et særligt hensyn til

 

Læsevejlederens opgaver

 • At gennemføre screening af den enkelte klasse ved skoleårets start
 • At støtte elever med dyslektiske problemer
 • At medvirke til at studiemodulerne fungerer tilfredsstillende
 • At tilbyde elever med specifikke behov særligt tilrettelagte undervisningsforløb
 • At samarbejde med lærerne om faglig læsning og skrivekompetencer
 • At samarbejde med vejledningen og sørge for tilbagemeldinger om de enkelte elever

 

Ledelsens opgaver

 • At sikre en løbende dialog mellem bestyrelse og skole om fastholdelsespolitik – herunder at finde ressourcer til relevante støtteforanstaltninger i forhold til den enkelte elev
 • At tage ansvar for at skolens fastholdelsespolitik føres ud i livet
 • At tage ansvar for og deltage i det fornødne samarbejde med forældregruppen
 • At sikre at gældende bestemmelser overholdes i det pædagogiske og studieadministrative samarbejde om den enkelte klasse
 • At deltage i møder med team og vejleder om den enkelte klasse og medvirke til, at beslutninger gennemføres
 • At sørge for information om elevtrivselsundersøgelser til klassens team
 • At sørge for information om forsømmelser og sanktioner

Fra kerneværdier til strategi og handling

Grenaa Gymnasiums kerneværdier er:

Faglighed
Refleksion
Gensidig respekt

Vores mål er at hjælpe dig til at udvikle dig fagligt, socialt og alment, så du lærer at tro på dig selv og dine egne evner. Vi ønsker at så mange elever som muligt tager en videregående uddannelse i Danmark og/eller udlandet.

Værdierne og målene møder du i dagligdagen på skolen. De er også integreret i Grenaa Gymnasiums Strategi 23 27 [link], som er udarbejdet af Grenaa Gymnasiums bestyrelse. Hvert år omsættes strategi og resultater fra selvevalueringerne til skolens handle- og opfølgningsplan: Handleplan 20 21 [link]

Strategi- og handleplanerne fornyes hvert 4. år. De er vigtige elementer i Grenaa Gymnasiums kvalitetetssikring og evalueringsstrategi.

Grenaa Gymnasiums Strategi 2023-2027

I vinteren 2020 fik Grenaa Gymnasium udarbejdet en undervisningsmiljøundersøgelse.

Undersøgelsens resultater var meget tilfredsstillende og afspejler vores værdier og mål.

Høj faglighed

Grenaa Gymnasium er kendt for sit gode undervisningsmiljø. Vi har en høj faglighed, og vi har ambitioner på elevernes vegne. Vi stræber efter at få eleverne til at se og udnytte deres faglige potentiale, og med respekt for elevernes forskellighed arbejder vi målrettet for at give dem så høj faglighed og en så spændende og moderne undervisning som muligt.

Plads til alle typer

Også det sociale miljø spiller en meget stor rolle på Grenaa Gymnasium. Her er plads til alle typer elever, da vores elever er både tolerante, åbne og sociale. Eleverne kender hinanden på tværs af klasser og årgange. At vi har tre uddannelser bidrager til forskelligheden, idet vi både har engelsktalende elever fra hele verden på IB og kursister lidt over gennemsnitsalderen på HF.

Engagerede lærere

Lærergruppen er godt sammentømret. Der er en god fordeling mellem nye og erfarne lærere, og lærerne har det rigtig godt sammen, hvilket selvfølgelig smitter af på undervisningen og det tværfaglige samarbejde. Vores lærergruppe arbejder engageret med både undervisning og fritidstilbud.

Smil i administrationen

Endelig har vi en administration, hvor man altid får et smil og en hjælpende hånd. Administrationen får alle elever kontakt med på et eller andet tidspunkt, og de bidrager i høj grad til den gode stemning på skolen. I det hele taget gør vi, hvad vi kan, for at du har det godt på skolen, for vi tror på, at du lærer bedst, når du går glad i skole hver dag.

Elevtrivselsundersøgelse

Den seneste offentliggjorte undersøgelse kan ses her:
Elevtrivselsundersøgelse HF 2022 og Elevtrivselsundersøgelse STX 2022

Hvad leder du efter?