Eksamen på STX og HF

Evt. underoverskrift

HF

Du skal til prøve i alle dine fag.

STX

Du skal til mindst 10 prøver inkl. SRP og skriftlig dansk.

  • Du vil dog få en ekstra prøve for hvert ekstra A-niveaufag, du har valgt.
  • Du skal til minimum 3 skriftlige prøver og 3 mundtlige prøver.
  • I et A-niveaufag hvor der er mulighed for både skriftlig og mundtlig prøve, skal du til mindst én af disse prøver.
  • Du skal have været til mindst 2 eksaminer efter 2.g.

Fagene bliver valgt ud fra en udtræksprocedure, der kommer fra Undervisningsministeriet.

I 1.g og 2.g vil du desuden komme til et antal mundtlige eller skriftlige årsprøver.

Du kan aflægge prøve, hvis du har fulgt undervisningen i det pågældende fag.

Det er en betingelse for at deltage i en prøve, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. som du skal bruge under eksaminationen, er opfyldt.

Disse formelle krav fremgår af læreplanen i det enkelte fag og du vil blive orienteret herom gennem undervisningen og via kontoret.

Det er skolen, der afgør, om du opfylder betingelserne.

Under prøven er anvendelse af hjælpemidler tilladt medmindre andet fremgår af læreplanen, fx delprøver uden hjælpemidler.

Under prøven og i forberedelsestiden må du kun bruge internettet til at finde egne materialer og materialer, der er brugt i undervisningen, dvs materialer, der fremgår af undervisningsbeskrivelsen i det pågældende fag.

Under alle prøver er det ikke tilladt at kommunikere med omverdenen.

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når du til mundtlige prøver har fået spørgsmål, opgave, opgavetitel eller lignende udleveret.

Klager over prøver afleveres til rektor. Er du under 18 år, kan dine forældre klage på dine vegne.

Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den skal være afleveret senest 2 uger efter karakteren er offentliggjort.

Klager kan vedrøre:

  • eksaminationsgrundlaget. Herunder spørgsmål, opgaver og lignende.
  • prøveforløbet
  • bedømmelsen

En klage kan:

  • give dig tilbud om at aflægge en ny prøve
  • ved skriftlige prøver give dig tilbud om ombedømmelse
  • blive afvist

 

Bemærk, at en ombedømmelse eller en ny prøve kan resultere i en lavere karakter.

Hvis du ønsker at klage over en prøve, så henvend dig til rektor Helene Bendorff Kristensen, der vil informere dig om reglerne.

Snyd er, når man skaffer sig eller yde uretmæssig hjælp under eksamen.

Besvarelser skal være dine egne og selvstændige besvarelser.

Derfor skal du til skriftlige prøver skrive under på, at du selv har lavet opgavebesvarelsen.

Hvis du skaffer eller giver en anden elev uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises du fra den pågældende prøve.

En sådan bortvisning kan finde sted efter selve prøven og en eventuel karakter bortfalder.

Du kan herefter aflægge prøven på ny i den kommende prøvetermin.

Eksamensplanen for henholdsvis de skriftlige og de mundtlige prøver bliver offentliggjort dels omkring 1. december, dels i første halvdel af maj måned. De præcise datoer ses i Kalenderen

Herefter kan du se dine prøvetidspunkter ved at logge på Lectio.

Ved sygdom skal du melde det til skolen fra morgenstunden (tlf. +45 8758 4050).

Sygdommen skal dokumenteres, dvs. du skal aflevere en lægeerklæring, som du selv skal betale for. Lægeerklæringen skal normalt være skolen i hænde samme dag.

Du har derefter krav på en sygeprøve.

Sygeprøver ligger normalt i august måned, men for afgangselever vil mundtlige prøver forsøgt afviklet under sommereksamenen.

Hvis du vælger at gå til eksamen trods sygdom, har du ikke ret til sygeprøve.

Hvis du udebliver fra en prøve eller kommer for sent til en prøve, har du ikke krav på at aflægge prøven.

Ring til skolen ved uforudset forsinkelse – så vurderes i den enkelte situation, om det er muligt at aflægge prøven.

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre specifikke vanskeligheder (fx ordblindhed) kan du søge om specielle forhold til eksamen.Det kan fx være forlænget tid eller udlevering af elektronisk materiale.

Ansøgning med dokumentation for dit behov for særlige eksamensforhold skal afleveres til Jane Drejer . Hun indkalder dig så til et møde.

Hvad leder du efter?