Eksamen på HF og STX

Antal prøver

HF
Du skal til prøve i alle dine fag.

STX
Du skal til mindst 10 prøver inkl. SRP og skriftlig dansk.
• Du vil dog få en ekstra prøve for hvert ekstra A-niveaufag, du har valgt.
• Du skal til minimum 3 skriftlige prøver og 3 mundtlige prøver.
• I et A-niveaufag hvor der er mulighed for både skriftlig og mundtlig prøve, skal du til mindst én af disse prøver.
• Du skal have været til mindst 2 eksaminer efter 2.g.
Fagene bliver valgt ud fra en udtræksprocedure, der kommer fra Undervisningsministeriet.
I 1.g og 2.g vil du desuden komme til et antal mundtlige eller skriftlige årsprøver.

Betingelse for at deltage i en prøve

Du kan aflægge prøve, hvis du har fulgt undervisningen i det pågældende fag.
Det er en betingelse for at deltage i en prøve, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. som du skal bruge under eksaminationen, er opfyldt. Disse formelle krav fremgår af læreplanen i det enkelte fag og du vil blive orienteret herom gennem undervisningen og via kontoret.
Det er skolen, der afgør, om du opfylder betingelserne.

Hjælpemidler

Under prøven er anvendelse af hjælpemidler tilladt medmindre andet fremgår af læreplanen, fx delprøver uden hjælpemidler.
Under prøven og i forberedelsestiden må du kun bruge internettet til at finde egne materialer og materialer, der er brugt i undervisningen, dvs materialer, der fremgår af undervisningsbeskrivelsen i det pågældende fag.
Under alle prøver er det ikke tilladt at kommunikere med omverdenen.

Hvornår er en prøve begyndt?

En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når du til mundtlige prøver har fået spørgsmål, opgave, opgavetitel eller lignende udleveret.

Klageprocedure og klagefrister

Klager over prøver afleveres til rektor. Er du under 18 år, kan dine forældre klage på dine vegne.
Klagen skal være skriftlig og begrundet. Den skal være afleveret senest 2 uger efter karakteren er offentliggjort.
Klager kan vedrøre:
• eksaminationsgrundlaget. Herunder spørgsmål, opgaver og lignende.
• prøveforløbet
• bedømmelsen

En klage kan:
• give dig tilbud om at aflægge en ny prøve
• ved skriftlige prøver give dig tilbud om ombedømmelse
• blive afvist

Bemærk at en ombedømmelse eller en ny prøve kan resultere i en lavere karakter.
Hvis du ønsker at klage over en prøve, så henvend dig til rektor Helene Bendorff Kristensen, der vil informere dig om reglerne.

Konsekvenser af at skaffe eller yde uretmæssig hjælp (snyd)

Besvarelser skal være din egen og selvstændige besvarelse. Derfor skal du til skriftlige prøver skrive under på, at du selv har lavet opgavebesvarelsen. Hvis du skaffer eller giver en anden elev uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises du fra den pågældende prøve.
En sådan bortvisning kan finde sted efter selve prøven og en eventuel karakter bortfalder. Du kan herefter aflægge prøven på ny i den kommende prøvetermin.

Mål og krav i de enkelte fags læreplaner

STX
HF
Valgfag

Prøvetidspunkter

I skoleåret 2018/19 vil de skriftlige prøver blive offentliggjort fredag d. 10/5. Denne dag offentliggøres også mundtlige hf-prøver (dog ikke prøver på blandede hf og stx-hold) samt de mundtlige stx-prøver, der ligger før fredag d. 24/5.
Resten af eksamensplanen offentliggøres torsdag d. 16/5.
Første mulige eksamensdag er mandag d. 20/5. Sidste mulige eksamensdag onsdag d. 26/6.

Sygdom, udeblivelse, komme for sent

Ved sygdom skal du melde det til skolen fra morgenstunden (tlf. +45 8758 4050). Sygdommen skal dokumenteres, dvs. du skal aflevere en lægeerklæring, som du selv skal betale for. Lægeerklæringen skal normalt være skolen i hænde samme dag.
Du har derefter krav på en sygeprøve. Sygeprøver ligger normalt i august måned, men for afgangselever vil mundtlige prøver forsøgt afviklet under sommereksamenen.
Hvis du vælger at gå til eksamen trods sygdom, har du ikke ret til sygeprøve.
Hvis du udebliver fra en prøve eller kommer for sent til en prøve, har du ikke krav på at aflægge prøven.
Ring til skolen ved uforudset forsinkelse – så vurderes i den enkelte situation om der er muligt, at aflægge prøven.

Dispensationer – særlige prøvevilkår

Hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre specifikke vanskeligheder (fx ordblindhed) kan du søge om specielle forhold til eksamen.
Det kan fx være forlænget tid eller udlevering af elektronisk materiale.
Ansøgning afleveres til Jytte Jakobsen senest 31/1 i det skoleår, dispensationen ønskes i.