Skolens regler

Studie- og ordensregler på Grenaa Gymnasium

Regler på Grenaa Gymnasium

En god skoledag, helst hver dag

Studie- og Ordensreglerne har vi for at du og alle andre elever og ansatte på skolen kan have en god hverdag, hvor det at lære er i centrum.

Du skal udvise respekt overfor skolens elever og ansatte ved at møde dem med åbenhed og hjælpsomhed og ved at tage ansvar for din egen opførsel.

Du skal bidrage til et godt undervisningsklima ved at være forberedt til timerne og deltage aktivt i alle former for undervisning.

Derudover er der en række konkrete regler, som du skal kende.

Nedenfor er de i kort form.

Den fulde version er i Studie- og Ordensregler på Grenaa Gymnasium

Studie- og ordensregler

– den korte version

Du må ikke drikke eller være påvirket af alkohol i skoletiden:

Du må ikke under nogen omstændigheder indtage eller være påvirket af nogen form for euforiserende stoffer på skolens område.

Hvis du overtræder disse forbud, risikerer du bortvisning fra skolen.

Du har pligt til at møde rettidigt til alle timer, aflevere alle skriftlige opgaver til tiden og deltage i alle skriftlige og mundtlige termins- og årsprøver.

Hvis du har fravær/forsømmelser kan du bliver indkaldt til en samtale og få en mundtlig advarsel.

Hvis dit fravær/forsømmelserne fortsætter, får du en skriftlig advarsel. Hvis du er under 18 skal en af dine forældre eller din værge skrive under på den. Hvis du er over 18, skal du selv skrive under på den

Hvis dit fravær/forsømmelserne stadig fortsætter kan skolen beslutte en eller flere sanktioner (se under punktet Hvis du ikke overholder reglerne)

Hvis du ikke overholder skolens studie- og ordensregler, kan skolen beslutte sanktioner imod dig. Sanktionerne vil altid afhænge af en konkret vurdering.

Sanktionerne kan være:

 • Du får besked på at møde på skolen og skrive dine manglende opgaver.
 • Skolen kan kræve, at du aflægger prøve i alle fag på dit klassetrin.
 • Hvis du går på STX, kan du blive henvist til at skulle til eksamen i alle fag.
 • Du kan fortabe retten til at gå til eksamen.
 • Du kan blive udelukket fra bestemte aktiviteter på skolen, f.eks. deltagelse i elevrådet
 • Du kan blive sendt hjem før tid fra ekskursioner og studieture
 • Du kan blive bortvist fra skolen i op til 10 dage
 • Du kan blive permanent bortvist fra skolen.

Du må:

 • bruge skolens PC’ere og internet til faglige formål.
 • bruge PC, tablet eller telefon i undervisningen, hvis læreren har givet lov og kun til det, læreren har givet lov til.

 

Du må ikke:

 • bruge PC, tablet eller telefon til private formål i undervisningen,
  lægge billeder eller film af skolens ansatte og elever ud på nettet, medmindre de og skolen har givet dig lov til det.

 

Læreren kan:

 • inddrage din pc/mobiltelefon hvis han/hun skønner at dit og/eller andres udbytte af undervisningen forstyrres af din brug af pc og/eller telefon.

Klager over karakterer

En eventuel klage over årsprøve eller eksamenskarakterer skal være indgivet til rektor senest 14 dage efter at du har fået karakteren at vide.

Læs nærmere i den fulde version af Studie- og Ordensreglerne

Klager over sanktioner

Fristerne for klager over sanktioner for brud på Studie- og Ordensreglerne er på enten 10 eller 5 dage. Læs nærmere i den fulde version af Studie- og Ordensreglerne

Lectio er Grenaa Gymnasiums elektroniske skema.

Du skal logge på Lectio hver dag for at holde dig opdateret vedrørende:

 • Lektier og skriftlige afleveringer
 • Skemaændringer, herunder evt. lærerfravær
 • Beskeder fra dine lærere og kontoret
 • I eksamenstiden skal du logge på hver dag for at tjekke om der er ændringer i din eksamensplan.

Du skal forberede dig til hvert enkelt undervisningsmodul efter lærerens anvisninger.

Du skal aflevere skriftlige opgaver indenfor den frist læreren har givet.

Skolen kræver lægeerklæringer i følgende tilfælde:

 • Ved udeblivelse fra eksamen
 • Ved ønske om langvarig fritagelse for faget idræt

Du skal selv betale for lægeerklæringer.

Spis og drik i kantinen.

Du må ikke hverken spise eller drikke i klasselokalerne, glasburene, biblioteket, læsesalen eller auditoriet.

Ryd op efter dig selv.

Enhver form for mobning, chikane og vold er uacceptabelt.

Hvis du føler dig udsat for mobning, anden form for chikane eller vold på skolen, skal du kontakte en lærer eller en studievejleder.

Vold skal desuden meldes til politiet.

Hvis du oplever, at andre bliver udsat for mobning, chikane eller vold på skolen, skal du kontakte en lærer eller en studievejleder.

Vold skal desuden meldes til politiet.

Se fuld version af skolens anti-mobbepolitik

Du skal rydde op efter dig, når du forlader et lokale eller et udendørsareal.

Du skal behandle skolens inventar og bygninger ansvarligt.

Du må ikke ryge på skolens område, hverken ude eller inde.

Forbuddet gælder også E-cigaretter.

Du skal selv lave dine opgavebesvarelser både i løbet af skoleåret og til eksamen.

Det er der tre grunde til:

 • Hvis du ikke skriver opgaverne selv, lærer du ikke noget.
 • Du svigter lærernes og skolens tillid til dig.
 • Hvis du snyder til eksamen, bliver din eksamen ikke godkendt, og du skal tage den om året efter.

Studieture og ekskursioner er undervisning udenfor skolens bygninger, og du og din klasse er dermed repræsentanter for Grenaa Gymnasium, de steder I besøger.

Derfor:

 • gælder skolens ordensregler også på studieture og ekskursioner,
 • må du ikke indtage alkohol på en studietur eller en ekskursion, medmindre det er aftalt med lærerne,
 • må du selvfølgelig heller ikke indtage eller være påvirket af euforiserende stoffer

 

og derfor:

 • kan lærerne uden varsel sende dig hjem for egen regning, hvis din opførsel er upassende.
Hvad leder du efter?