Studie- og ordensregler

Den fulde version af studie- og ordensreglerne på Grenaa Gymnasium

Grenaa Gymnasiums studie- og ordensregler er vedtaget af skolens bestyrelse.
Studie- og ordensreglerne på Grenaa Gymnasium bygger på nr 1338 af 09/12/2019 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser samt den af bestyrelsen vedtagne anti-mobbepolitik. Bekendtgørelsen anføres nedenfor i hovedpunkter, mens adfærdsreglerne er anført i deres helhed.

Udgangspunktet for reglementet er, at skolen er et sted, hvor der skal tilegnes såvel faglige som sociale kompetencer. Dette kræver dels en tilstedeværelse og aktiv deltagelse af den enkelte og dels en vilje til positivt og modent samspil med omgivelserne. Det er dog vigtigt at understrege, at den enkelte elev behandles individuelt, således at der tages hensyn til sygdom, sociale hændelser m.v.

Læs den korte version af studie- og ordensreglerne her

Elevens pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer fremmøde til undervisningen, rettidig aflevering af skriftlige opgaver, deltagelse i prøver, deltagelse i ekskursioner med deltagerbetaling på max. 80 kr. pr døgn samt deltagelse i anden forlagt undervisning herunder selvstændigt arbejde.

Såfremt du grundet sygdom eller andet, ikke har deltaget i undervisning eller lignende skal du snarest skrive det i fraværsregistreringen i Lectio.

Hvis du bliver langvarigt forhindret i at deltage i idræt pga. sygdom, skal sygdommen være dokumenteret ved en lægeerklæring. Det er dig selv der afholder udgiften til lægeerklæringen.

Manglende skriftlige afleveringer registreres, ligesom der i hver lektion registreres fremmøde/fravær.
Der kan i helt særlige tilfælde tildeles en ekstra frist ud over deadline, hvis det er aftalt med læreren i god tid inden afleveringsfristens udløb.

Fraværsregistreringerne er tilgængelige i Lectio. Hvis du ikke er enig i det registrerede fravær, skal du kontakte den pågældende lærer, som kan korrigere hvis der er tale om en fejl. Ved uenighed kan du/læreren henvende sig til skolens administration.

Fravær kan godskrives i følgende tilfælde:
– hvis du deltager i ekskursion, studierejse, kor, skoleidrætsstævne eller lignende
– hvis du er tutor eller lignende
– hvis du er fraværende i forbindelse med elevrådsarbejde og skoleudvalgsmøder
– hvis du er hos studievejleder eller til informationsmøde på videregående uddannelser
I de 2 sidste tilfælde skal du selv aflevere en seddel med årsag til fraværet på kontoret.

Såfremt du må forudse planlagt fravær skal skolen orienteres forlods af dig eller din værge.

Skolen påtaler fravær og manglende skriftlige afleveringer. Det beror, som beskrevet ovenfor, på en konkret vurdering, hvornår skolen reagerer.


Hvis du er under 18 år, vil meddelelse om advarsel eller sanktion blive sendt til dine forældre, som returnerer den i underskrevet stand til skolen.

Henstillinger og advarsler
For 1. klassernes vedkommende får du ved mindre fravær inden efterårsferien først en orienterende samtale fraværet og skolens regler for fravær. Dernæst følges nedennævnte procedure.
For fortsætterelever får i tilfælde af fraværsproblemer først en orientering i form af en samtale. Altså en forklaring på og påmindelse om at bringe forsømmelserne ned, såfremt der ikke foreligger særlige forhold.
Ved fortsat fravær får du en mundtlig advarsel og dernæst en skriftlig advarsel med en påmindelse om at bringe forsømmelserne ned. Denne advarsel gives under hensyn til sygdom og lignende.

Forud for den skriftlige advarsel finder der en partshøring sted. Dette sker om muligt i forbindelse med en samtale mellem rektor eller pædagogisk leder. Hvis der er tale om skriftlig partshøring og/eller advarsel, sendes disse endvidere via e-boks til dig. Såfremt du er under 18 år, orienteres dine forældre. I forbindelse med partshøringen skal det bl.a. klarlægges hvilket fravær, der skyldes sygdom, sociale hændelser og lignende.

Hvis du fortsat forsømmer undervisningen efter at have fået en skriftlig advarsel, og skolens leder skønner, at du ikke lever op til din pligt om aktiv deltagelse i undervisningen, kan der iværksættes følgende sanktioner efter forudgående partshøring:

Yderligere sanktioner for fravær

Du kan
• pålægges at lave manglende skriftligt arbejde i undervisningstiden
• udelukkes fra konkrete aktiviteter, herunder deltagelse i elevråd mv
• henvises til at aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin
• fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag
• bortvises i særlig graverende tilfælde

Såfremt de planlagte sanktioner ændrer din retstilstand, vil der blive foretaget en forudgående høring.

Såfremt skolen skønner, at du ikke opfylder kravet til studieaktivitet, kan skolen indstille til SU-styrelsen, at du skal miste retten til SU (i modsætning til øvrige klager, der behandles af Undervisningsministeriet)

Sanktionerne/fortabelse af SU-ret kan i særlige tilfælde gøres betingede, således at de ikke bliver iværksat, såfremt nærmere fastlagte betingelser for at imødegå overtrædelse af studie- eller ordensregler bliver overholdt.

Hver elev skal bidrage til, at skolen er en god ramme om skolearbejdet og et rart sted at være ved at:

 • behandle andre med respekt og tage ansvar for egen opførsel. Det indebærer, at du i timerne, ved anden skoleaktivitet og i frikvartererne bidrager til et godt læringsmiljø ved at komme forberedt og deltage aktivt i det faglige arbejde
 • møde andre med åbenhed og hjælpsomhed
 • bevare skolens bygninger, inventar, IT-udstyr og undervisningsmateriale i god stand samt medvirke til at der er rent og pænt på skolen
 • undgå støj og unødvendig højt lydniveau på skolen

 

Generelt må der ikke indtages mad og drikke i undervisningstiden. Læreren kan i særlige tilfælde give tilladelse hertil.

I den daglige undervisning har læreren det overordnede ansvar for, at alle elever har mulighed for udbytte af undervisningen. Hvis du udviser manglende respekt eller ikke udviser tilstrækkelig ansvarlighed i undervisningssituationen kan du pålægges at arbejde med stoffet et andet sted i bygningen.

Udover disse og følgende grundlæggende regler findes der supplerende regelsæt for specifikke lokaler, f.eks. musik, fysik og kemi og IT-lokalerne. De kan fås ved henvendelse til faglærerne.

Rygning
Gældende lovgivning omkring rusmidler og rygning skal overholdes.
Det betyder at alle former for rygning er forbudt på skolens område (tobak, e-cigaretter, canabis m.m.) Både inde i bygningerne og på skolens udendørs arealer.

Alkohol og rusmidler

Det er ikke tilladt at indtage eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i skoletiden.
Det er forbudt at medbringe eller være påvirket af hash eller andre euforiserende stoffer på skolen eller ved skolerelaterede begivenheder udenfor skoletiden. Overtrædelse vil straks medføre hjemsendelse og en henvisning til misbrugsberedskabet. Gentagen brug af eller påvirkning af hash eller andre euforiserende stoffer medfører, at du bliver bortvist fra skolen.
Skolen stiller et beredskab til rådighed, der tager hånd om elever, der har problemer i forbindelse med eget eller andres forbrug af alkohol, hash og/eller andre stoffer.

Mobning

Skolen har en generel anti-mobbepolitik, der skal sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for alle der har sin gang på skolen. Der er tale om mobning når, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange, udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, og hvis disse opfattes som sårende eller nedværdigende. Mobningen kan derfor gå fra fysisk chikane til nedværdigende brug af sociale medier m.v. Mobning er således en udstødelsesdynamik mellem mennesker i sociale sammenhænge.

Det betragtes ligeledes som mobning såfremt mobberen uden for skoletid foretager handlinger der har konsekvenser for ofrets trivsel og arbejde på skolen.
Det skal specielt bemærkes, at der ved mobning foretaget af skolens elever og rettet mod andre elever uden for skoletid sanktioneres efter skolens og bekendtgørelsen for studie- og ordensregler.

Retningslinjerne ved mobning er:

 • forekommer der en situation / forløb der må karakteriseres som mobning har såvel ledelse som medarbejdere og elever pligt til at gribe ind. Det kan være ved indgreb i selve situationer eller med henvendelse til en lærer / ledelsen. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.
 • enhver elev eller medarbejder, som føler sig krænket eller chikaneret, har så vidt muligt pligt til at sige fra. Det kan gøres direkte til den eller de personer, som udøver mobningen eller til en lærer / ledelsen.
 • ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne er forpligtet til at tage ansvar for at der i dialog med de involverede findes en løsning på problemet og at der følges op over tid.
 • ved grovere mobning kan der søges ekstern rådgivning (via Dansk Center for Undervisningsmiljø), hvis ledelsen skønner dette er nødvendigt.
  Der skal inden 10 dage foreligge en handleplan til imødegåelse af den konkrete mobning. Såfremt dette ikke sker har elever klageret til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

 

Ekskursioner og studieture

Der må ikke indtages alkohol eller andre rusmidler på introture.

Skolens ordensregler skal altid overholdes, også når undervisningen foregår på andre lokaliteter end skolen.

På ekskursion eller studietur skal du overholde de regler for indtagelse af alkohol uden for undervisningstiden, som er aftalt mellem skoleledelse, lærere og elever. Indtagelse af andre rusmidler er under ingen omstændigheder tilladt.

Lærernes anvisninger og aftaler skal følges, og upassende opførsel kan medføre hjemsendelse for egen regning.

Deltagelse i ekskursioner med en egenbetaling på max 80 kr. pr. døgn er obligatorisk.

Ekskursioner og studieture der overstiger dette beløb eller kræver udgifter til transport er frivillige, og elever, som vælger IKKE at deltage, skal have undervisning på skolen i stedet. (jf. bekendtgørelse 880 § 46 stk. 5)

Fester mm.

Ved særlige lejligheder kan skolens ledelse give tilladelse til at drikke alkoholiske drikke på skolen.

Ved fester, som skolen arrangerer, kan der ud over alkoholfrie gives tilladelse til salg af øl og vin. Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer – heller ikke alkoholfrie.

Ved fester afholdt af elevernes festforening kan der ud over alkoholfrie drikke også sælges øl og sodavand med alkohol. Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer af nogen art.

Til fredagscaféer sælges der udover alkoholfrie drikke kun øl. Fredagscaféen slutter senest 16:00.

Billeder, video og lydoptagelser

Du må ikke offentliggøre billed- eller lydoptagelser fra skolen, medmindre det indgår som et led i skolens aktiviteter. Skolens ledelse kan efter konkret vurdering dispensere fra denne regel, såfremt lyd- og/eller billedoptagelserne er forenelige med skolens værdier – gensidig respekt, faglighed og refleksion.

IT-regler
Der er fri adgang til at bruge skolens computere og internet til faglige formål.

Skolens IT-udstyr er beregnet til undervisning og skal behandles hensigtsmæssigt.

Ved undervisningens start er mobiltelefoner slukkede og lagt i tasken, og PC’ere eller tablets er lukkede.

Den enkelte lærer bestemmer om PC’ere, tablets og mobiltelefoner må benyttes i undervisningen og til hvilket formål.

Privat brug at computere, tablets og mobiltelefoner mm. i undervisningstiden er ikke tilladt. Hvis en lærer skønner, at en elev derved forstyrrer undervisningen, kan læreren inddrage udstyret som efterfølgende kan afhentes på kontoret.

Eventuelle sanktioner er beskrevet nedenfor.

Snyd

Snyd er handlinger, der søger at skaffe eleven en uretmæssig fordel.

Det er snyd, hvis du afleverer skriftligt arbejde, som man ikke selv har lavet, med mindre man angiver sin kilde. Det er ikke forkert at citere andre, men det afgørende er, om du ærligt har givet til kende, hvad du har gjort.

Ved total afskrift kan besvarelsen regnes for ikke-afleveret og indgå i forsømmelsesopgørelsen

Ved delvis afskrift er det læreren der vurderer, om snyderiet har et så begrænset omfang, at den selvstændige del af besvarelsen kan bedømmes.

I gentagelsestilfælde og efter advarsel kan snyd medføre:

 • Mistet ret til at gå til eksamen i et fag
 • Bortvisning

 Sanktionerne kan normalt kun iværksættes efter en konkret vurdering af din situation efter skriftligt varsel. I særligt alvorligt tilfælde eller gentagelsestilfælde kan sanktionerne iværksættes uden forudgående varsel.

Sanktionerne kan også iværksættes, hvis du har tilsidesat reglerne for almindelig orden og samvær.

Du kan

 • udelukkes fra konkrete aktiviteter
 • udelukkes fra undervisningen i indtil 10 dage
 • henvises til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin
 • fortabe retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag
 • bortvises i særlig graverende tilfælde
  ved overtrædelse af skolens og/eller Kostskolens regler om rusmidler bortvises fra Kostskolen og/eller skolen

 

Sanktionerne kan i særlige tilfælde gøres betingede, således at sanktionen ikke bliver iværksat, hvis betingelser for at imødegå overtrædelse af studie- eller ordensregler bliver overholdt.

Eleverne har pligt til at orientere sig i de gældende regler, som udsendes på mail forud for eksamensperiodens begyndelse.

Din personlige eksamensplan vil blive offentliggjort på Lectio, og det er din egen pligt at holde dig orienteret om dato, fag og tidspunkt samt ændringer, der måtte opstå undervejs. Eksamensplanen opdateres for den kommende uge hver torsdag aften. Sker der ændringer derefter, vil du blive kontaktet personligt.

Ved de skriftlige eksamener gælder at du senest 10 min. før eksamens start skal være klar, dvs. have lagt bøger frem, opstillet computer og testet at udstyret virker.

Ved mundtlig eksamen skal du være mødt frem senest én eksamenstid før det planlagte tidspunkt for egen eksamen.

Hvis du bliver forhindret i at møde frem pga. sygdom, kan du komme til sygeeksamen. Sygdommen skal være dokumenteret ved en lægeerklæring. Du skal give skolen besked herom mellem kl. 8.00 og 8.30 på eksamensdagen. Du afholder selv udgiften til lægeerklæringen.

Snyd ved eksamen

Ved en eksamen medfører snyd bortvisning fra det pågældende fag. En ny eksamen kan tidligst tages det følgende år.

Oprykning

Oprykning til næste klassetrin er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen. Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.

Du har krav på oprykning, når du har mindst 2,0 i gennemsnit af eksaminer, årsprøver, større skriftlige opgave, projektopgaver og lignende.

I IB vurderes det, om eleven vil kunne bestå de endelige IB Diploma-eksamener.

Hvis du ikke har opnået mindst 2,0 ved afslutningen af skoleåret, kan du nægtes oprykning, hvis det vurderes, at du på baggrund af den løbende evaluering ikke har fået tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Du skal partshøres før den endelige beslutning træffes af rektor.

KlagevejledningKlage over karakterer / eksamensafholdelse, samt årsprøver skal være modtaget af skolens rektor senest 2 uger fra afgørelsen er meddelt eleven. Eleven er klageberettiget. Hvis denne er under 18 år har forældrene/ værgen klageret.

Klager over afgørelser i forbindelse med overtrædelse af bekendtgørelsen eller skolens studie- og ordensregler skal være modtaget af rektor / ledelsen senest 10 dage fra afgørelsen er meddelt eleven.

Du er klageberettiget. Hvis du er under 18 år har forældrene/ værgen klageret.

Ved klage over sanktioner mod gentagne brud på studie- og ordensreglerne, samt ved udelukkelse fra undervisning, eller forbud mod at medbringe bestemte genstande på skolen skal klagen være modtaget senest 5 dage efter sanktionen er iværksat af skolen, jf. § 5, stk.2, samt §3, stk.1., nr.1-3, bek.1077 af 13/09/2017.

Klagen indgives skriftligt til rektor, der træffer afgørelse / videresender klagen til Undervisningsministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. Denne udtalelse kan med 5 dages frist kommenteres af klageren. Kommentaren vedlægges klagen til Undervisningsministeriet.

Skolen skal tilbyde dig / værgen klagevejledning, der indeholder de relevante paragraffer fra den pågældende lov og/eller bekendtgørelse.

Regler for klager i forbindelse med eksamen fremgår af eksamensbekendtgørelsen.

Denne version af Grenaa Gymnasiums studie- og ordensregler er vedtaget af bestyrelsen d. 08.12.2017

Hvad leder du efter?