Anti-mobbepolitik for Grenaa Gymnasium

Grenaa Gymnasium ser god trivsel som en væsentlig forudsætning for at såvel elever som medarbejdere oplever skolen som et godt og positivt læringssted.

Formål med anti-mobbepolitikken

Formålet med en anti-mobbepolitik er at undgå mobning ved at have en klar holdning om at mobning er uacceptabelt og ved at have klare retningslinjer for håndteringen, hvis det forekommer.
Der er tale om mobning når, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange, udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, og disse opfattes som sårende eller nedværdigende. Mobning handler altså om en person der gøres svag i et fællesskab. Mobningen kan derfor gå fra fysisk chikane til nedværdigende brug af sociale medier m.v.
Det betragtes ligeledes som mobning såfremt en elev / ansat udenfor skoletid foretager handlinger der har negative relationelle konsekvenser for arbejdet på skolen. Disse handlinger sanktioneres derfor efter skolens regler.

Mål for anti-mobbepolitikken

Grenaa Gymnasium skal være et trygt sted at være: Et sted hvor mennesker omgås hinanden på en værdig måde og hvor man respekterer hinandens forskelligheder.
Aktiviteter og retningslinjer:
For at forebygge mobning og sikre en god trivsel vil skolen arbejde aktivt med følgende aktiviteter i hverdagen:

 • Synliggøre at fælles trivsel er et fælles ansvar for ledelse, medarbejdere og elever.
 • Regelmæssige arbejdspladsvurderinger og elevtrivselsundersøgelser med fokus på det psykiske arbejdsmiljø. På baggrund af disse iværksættes mulige konkrete tiltag til evt forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.
 • Undervisning af eleverne i ansvar for brugen af sociale medier m.v.
 • Arbejdsmiljøorganisationen skal sikre fokus på det psykiske arbejdsmiljø.
 • Årlige MUS/GRUS samtaler for alle ansatte. Heri skal mobning være et tema.
 • Ved introduktion af nye elever og medarbejdere skal der orienteres bredt om skolens organisation og kultur – herunder anti-mobbepolitik.
 • Der afholdes årlige sociale arrengementer for såvel elever som medarbejdere.

Retningslinjerne ved anti-mobning er:

 • Hvis man overværer en situation / forløb der må karakteriseres som mobning har såvel ledelse som medarbejdere og elever pligt til at gribe ind. Det kan være indgreb i selve situationer eller med henvendelse til en lærer / ledelsen. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.
 • Enhver elev eller medarbejder, som føler sig krænket eller chikaneret, har så vidt muligt pligt til at sige fra. Det kan gøres direkte til den eller de personer, som udøver mobningen eller til en lærer / ledelsen.
 • Ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanterne er forpligtet til at tage ansvar for at der i dialog med de involverede findes en løsning på problemet og at der følges op over tid.
 • Ved grovere mobning kan der søges extern rådgivning såfremt ledelsen skønner at dette er nødvendigt.

Sanktioner mod mobning

Skolen skal inden for 10 dage udarbejde en handleplan der beskriver, hvordan den vil forsøge at standse den pågældende mobning. Herunder underrette de relevante personer / forældre. Såfremt dette ikke sker har elever klageret til DCUM.
Mobning sanktioneres jf. arbejdsmarkedets regler og skolens studie- og ordensregler og sanktionerne kan derfor være fra påtale til afskedigelse / bortvisning fra skolen.