Fastholdelsesstrategi på Grenaa Gymnasium

Grenaa Gymnasiums fornemste mål er at hjælpe eleverne bedst muligt igennem deres uddannelsesforløb

Udgangspunktet er skolens værdier:

  • faglighed
  • gensidig respekt
  • refleksion

Faglig og social trivsel

Grenaa Gymnasium prioriterer elevernes trivsel højt og skaber rum for forskellighed og individuelle udfoldelsesmuligheder.

Samtidig forventer skolen, at eleverne er indstillet på at yde en indsats for at gennemføre uddannelsen ved at læse lektier, aflevere opgaver, møde til alle lektioner og deltage aktivt i timerne og i skolens liv som helhed.

Skolen lægger vægt på en grundig faglig og social introduktion til uddannelsen og på individuel vejledning i løbet af uddannelsen.

I den enkelte klasse er målet at skabe en god klasserumskultur, der giver plads til den enkelte elev, og som skaber en god balance mellem krav og forventninger til eleven og hensynet til elevernes forskellige grad af interesse og engagement.

Dermed skabes rammer for den gode faglighed, hvor elever og lærere kan udfolde sig i et godt samarbejde.

(Find elevtrivselsundersøgelsen her)

Hjælp undervejs

For elever, der er i fare for at falde fra uddannelsen, gælder det om at handle så hurtigt som muligt. Elevens vejleder er central i denne proces, der dels drejer sig om at få problemerne kortlagt, dels om at få iværksat støtte til den unge.

Det kan være faglig støtte i form af studiemoduler, lektiecafé, ekstra elev- eller lærerhjælp, læsevejledning mv., men kan også være personlig støtte i form af mentorhjælp, psykologsamtaler mv.

Desuden samarbejdes med eksterne partnere for at fastholde de unge i uddannelsesforløbet. Det drejer sig om UU-Djursland og SPS mv.

Fastholdelsesopgaven er mangesidig og kan kun løses i et tæt samarbejde med en række aktører på skolen.

 

Hvem gør hvad

Faglærernes opgaver

– At arbejde for at den samlede klasse bedst muligt når de faglige mål

– At arbejde bedst muligt med faglig læsning og udvikling af skrivekompetencer

– At arbejde for at alle rettidigt afleverer de skriftlige opgaver i faget

– At samarbejde konstruktivt med klassens øvrige lærere (og eleverne) om fremme af klasserumskulturen, generelle pædagogiske forhold og tværfaglige forløb

– At tage initiativ til kommunikation med teamlærere og vejleder, når den enkelte elev er afbrudstruet

– At medvirke til at klasserumskulturen i klassen udfordres og udvikles

 

Teamlærernes opgaver

– At forberede det skemalagte statusmøde med vejleder om særlige initiativer i forhold til den enkelte elev – støtte, vejledning, varsling af sanktioner mv.

– Vejleder tager referat af initiativer i forhold til den enkelte elev. Referatet findes på klasserådskonferencen.

 

Vejlederens opgaver

– At vejlede den enkelte elev i forhold til elevens samlede studiesituation

– At vejlede den enkelte elev i forhold til individuelle behov – herunder samarbejde med UU-systemet om afbrudstruende elever og andre relevante eksterne parter

– At koordinere forskellige støtteinitiativer i forhold til den enkelte elev – herunder samarbejde med forældre, lærere, læsevejledere, ledelse og eksterne samarbejdspartnere som psykologer og sagsbehandlere

– At deltage i møder med team og ledelse om den enkelte klasse og tage beslutningsreferat

– At føre samtaler med eleven i relation til studie- og ordensreglerne

– At tage initiativer der støtter elevens personlige og faglige udvikling

– At informere lærerne om elever, der skal tages et særligt hensyn til

 

Læsevejlederens opgaver

– At gennemføre screening af den enkelte klasse ved skoleårets start

– At støtte elever med dyslektiske problemer

– At medvirke til at studiemodulerne fungerer tilfredsstillende

– At tilbyde elever med specifikke behov særligt tilrettelagte undervisningsforløb

– At samarbejde med lærerne om faglig læsning og skrivekompetencer

– At samarbejde med vejledningen og sørge for tilbagemeldinger om de enkelte elever

 

Ledelsens opgaver

– At sikre en løbende dialog mellem bestyrelse og skole om fastholdelsespolitik – herunder at finde ressourcer til relevante støtteforanstaltninger i forhold til den enkelte elev

– At tage ansvar for at skolens fastholdelsespolitik føres ud i livet

– At tage ansvar for og deltage i det fornødne samarbejde med forældregruppen

– At sikre at gældende bestemmelser overholdes i det pædagogiske og studieadministrative samarbejde om den enkelte klasse

– At deltage i møder med team og vejleder om den enkelte klasse og medvirke til, at beslutninger gennemføres

– At sørge for information om elevtrivselsundersøgelser til klassens team

– At sørge for information om forsømmelser og sanktioner